Godziny dostępności
Elearning

Technikum nr 4

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język obcy (angielski lub niemiecki).

Przedmioty rozszerzone – geografia.

Technikum to szkoła o profilu technicznym. Ukończenie czteroletniego, a od roku szkolnego 2019/2020 pięcioletniego, technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. W naszym technikum można kształcić się w czterech kierunkach, które związane są z branżą budowlaną.

Technik budownictwa

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi.

Technikum nr 4 1

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 4-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 2. Kwalifikacja 2: BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 5-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 2. Kwalifikacja 2: BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • projektowanie wnętrz w technologii BIM
 • projektowanie i renowacja mebli

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
 2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
 3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu. 

Technikum nr 4 2

Technik gazownictwa

Technik gazownictwa może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót. Dodatkowo technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót. Zadania i czynności technika gazownictwa zależą od stanowiska na jakim pracuje. Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi. Technika gazownictwa powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i kierownicze. W przypadku pracy z paliwami, gazami rozprowadzanymi pod różnym ciśnieniem, niezbędna jest zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W sytuacjach usuwania poważnych awarii potrzebne są takie cechy osobowości, jak: odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.

Informacje dodatkowe

Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa objęte jest patronatem spółki Skarbu Państwa GAZ – SYSTEM SA.

Technikum nr 4 4
Technikum nr 4 5

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 4-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 2. Kwalifikacja 2: BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 5-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 2. Kwalifikacja 2: BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych, uwzględniają rozdzielenie umiejętności związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych od umiejętności związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych.

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • projektowanie w inżynierii środowiska z wykorzystaniem technologii BIM
 • ochrona środowiska w inżynierii sanitarnej

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych,
 2. organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych,
 3. organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych,
 4. organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych,
 5. lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Technik gazownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych,
 2. firmach doradczych branży gazowniczej,
 3. biurach projektowych,
 4. nadzorze budowlanym,
 5. firmach rzemieślniczych,
 6. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu

Technikum nr 4 6
Technikum nr 4 7

Technik robót wykończeniowych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik robót wykończeniowych w budownictwie. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technikum nr 4 8

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 4-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 2. Kwalifikacja 2: BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów budowlanych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 5-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 2. Kwalifikacja 2: BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • projektowanie wnętrz w technologii BIM
 • projektowanie i renowacja mebli

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót wykończeniowych,
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 3. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
 4. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
 5. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu

Technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym-uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i poza formalnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

Technikum nr 4 9
Technikum nr 4 10

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 4-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Kwalifikacja 2: BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 5-letniego:

 1. Kwalifikacja 1: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Kwalifikacja 2: ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • projektowanie w inżynierii środowiska z wykorzystaniem technologii BIM
 • ochrona środowiska w inżynierii sanitarnej

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych,
 2. firmach doradczych branży energetycznej,
 3. biurach projektowych,
 4. firmach rzemieślniczych,
 5. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Technikum nr 4 11
Technikum nr 4 12
Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content