ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:
PAKIET WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO UCZNIA KLAS MUNDUROWYCH W 2019r.

Jarosław, 20.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

Jarosław, 30.10.2017 r.

1. Pakietu wyposażenia dla klas mundurowych 2017.

2. Pakietu wyposażenia indywidualnego ucznia.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Jarosław: Wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie i uporządkowanie placu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Numer ogłoszenia: 307910 – 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

Więcej


Jarosław, 12. 09. 2014 r.

Znak sprawy: ZSBiO.SR.211.1.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pod nazwą „Wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie i uporządkowanie placu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”, zgodnie z treścią art. 92 ww. ustawy informuję, że w celu wykonania przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane
„HOŁYSZKO” Sp. z o. o.
ul. Batorego 55A
37 – 700 Przemyśl

Więcej


wtorek, 26 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z siedzibą ul. Poniatowskiego 23, 37 – 500 Jarosław, tel./faks (+48) 16 621 62 71, http://www.zsbiojaroslaw.edu.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia pod nazwą: Wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie i uporządkowanie placu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Ogłoszenie o zamówieniu – Boisko ZSBiO 2014 r – 26.08
SIWZ – Boisko ZSBiO 2014 r z załącznikami – 26.08
Projekt budowlany boiska


 

Jarosław, 10. 12. 2013 r.

Znak sprawy: ZSBiO.SR.0701.10.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa dla Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem, elektronicznej tablicy sportowej oraz instalacja i montaż dostarczonych urządzeń”, zgodnie z treścią art. 92 ww. ustawy informuję, że w celu wykonania przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PPHU BIT S.C.
Plac Mickiewicza 10
37-500 Jarosław

Więcej


Jarosław, dnia 29. 11. 2013 r.

Znak sprawy: ZSBiO.SR.0701.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z siedzibą ul. Poniatowskiego 23,
37 – 500 Jarosław, tel./faks (+48) 16 621 62 71,
http://www.zsbiojaroslaw.edu.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy w ramach zamówienia pod nazwą:

Dostawa dla Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, elektronicznej tablicy sportowej oraz instalacja i montaż dostarczonych urządzeń”

(CPV: 31000000-6, 30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0, 30232130-4, 30236000-2, 38652100-1, 48000000-8.)

Więcej

SIWZ 2013 r. – Dostawa sprzętu komputerowego pop

Załącznik Nr 1 – Wykaz Ilościowy Zamówienia – Komputery pop

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy komputery pop

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie art. 22 pop

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie art. 24 pop

Załącznik Nr 5A – Inf. wyk. ze nie przynależy do gr.kapit. pop

Załącznik Nr 5B – Inf. wyk. o przynależ. do gr.kapit. pop

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy Komputery pop