Kodeks Etyczny

Pracowników Zespołu szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Kodeks Etyczny Pracowników Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zwany dalej Kodeksem Etycznym określa zasady postępowania pracowników Zespołu :

1) w relacjach:

 1. z uczniami,
 2. rodzicami uczniów,
 3. przełożonymi,
 4. podwładnymi,
 5. współpracownikami,
 6. interesantami.

2) w stosunku do organu prowadzącego tj. Powiatu Jarosławskiego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

3) poza wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 2

Kodeks Etyczny określa zasady oceny jego funkcjonowania, przestrzegania jego postanowień oraz skutki naruszenia jego postanowień.

§ 3

Ilekroć w Kodeksie Etycznym jest mowa o:

 1. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
 2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
 3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
 4. interesantach – należy przez to rozumieć wszystkich klientów szkoły.

 

Rozdział II

Zasady etycznego postępowania

§ 4

1. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro uczniów, rodziców, klientów szkoły oraz społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności :

 1. działają tak, aby ich działania mogły być wzorem praworządności,
 2. pamiętają o służebnym charakterze własnej pracy, wykonują ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
 3. pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o szkole,
 4. przedkładają dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

2. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

 1. pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań,
 2. są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą,
 3. nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wiedzą, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
 4. w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich oraz poniesienia konsekwencji,
 5. dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 6. racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,
 7. są lojalni wobec Zespołu i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka,
 8. wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojej, Zespołu oraz innych urzędów i organów Państwa.

3. Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

 1. rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy,
 2. dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
 3. są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów,
 4. zawsze są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
 5. w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie,
 6. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 7. życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania,
 8. okazują szacunek innym wysoką kulturą osobistą, również poprzez dbałość o stosowny wygląd zewnętrzny.

4. Pracownicy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

 1. nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
 2. nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 3. nie przyjmują żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową,
 4. w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
 5. od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych,
 6. szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego oraz reagować na jego naruszanie.

2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowane jest jako działalność na szkodę szkoły.

3. Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu Etycznego ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

§ 6

Kodeks Etyczny podlega publikacji na stronach internetowych szkoły w celu poinformowania interesantów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

§ 7

Każdy pracownik szkoły winien zapoznać się z treścią Kodeksu Etycznego i przyjąć go do stosowania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączanym do akt osobowych pracownika.

§ 8

Kodeks Etyczny wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 10/2010 z dnia 22.12.2010r.