Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik robót wykończeniowych w budownictwie. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 2. Kwalifikacja 2: BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów budowlanych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót wykończeniowych,
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 3. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
 4. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
 5. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu

1