Technik gazownictwa może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót. Dodatkowo technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót. Zadania i czynności technika gazownictwa zależą od stanowiska na jakim pracuje. Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi. Technika gazownictwa powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i kierownicze. W przypadku pracy z paliwami, gazami rozprowadzanymi pod różnym ciśnieniem, niezbędna jest zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W sytuacjach usuwania poważnych awarii potrzebne są takie cechy osobowości, jak: odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.

 

Informacje dodatkowe

Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa objęte jest patronatem spółki Skarbu Państwa GAZ – SYSTEM SA.

GAZ system-logo

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: 19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 2. Kwalifikacja 2: 20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych,
 2. organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych,
 3. organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych,
 4. organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych,
 5. lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Technik gazownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych,
 2. firmach doradczych branży gazowniczej,
 3. biurach projektowych,
 4. nadzorze budowlanym,
 5. firmach rzemieślniczych,
 6. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

5   4   5.-Technik-gazownictwa-640x384
2   7   6   3