Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 2. Kwalifikacja 2: BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówSylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
 2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
 3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  w pełnej sprawności technicznej,
 6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

1   2   3