Technik budownictwa kolejowego zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych. Kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej. Dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Wykonuje proste obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje założenia do projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy. Kieruje robotami na obiektach kolejowych, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót. Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych. Praca technika budownictwa kolejowego odbywa się najczęściej w terenie, w ruchu ciągłym, zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace torowe odbywają się na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na mostach wykonywane są często na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych. Niektóre prace wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. Kwalifikacja 1: TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
 1. Kwalifikacja 2:TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa kolejowego będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych;
 2. kontrolowania stanu technicznego dróg kolejowych;
 3. podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych;
 4. prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych;
 5. organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 6. kontrolowania stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 7. prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 8. sporządzania kosztorysów robót drogowo-mostowych.

Technik budownictwa kolejowego znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budownictwa kolejowego,
 2. w obsłudze taboru kolejowego,
 3. w biurach projektowych,
 4. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Zakwaterowanie

Uczniom spoza powiatu jarosławskiego oferowane jest zakwaterowanie w dobrych warunkach po atrakcyjnych cenach w Bursie Międzyszkolnej mieszczącej się w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu na ulicy Rejmonta 1. Szczegółowe informacje związane z zakwaterowaniem udziela Bursa Międzyszkolna tel. 16 662 25 63.