Wrzesień 2010r.

I Szlak Edukacji Teatralnej TEATRoBRUK.

W warsztatach teatralnych wzięli udział:

Martyna Wańkowicz

Ewelina Iskra

Krzysztof Miłosz

warsztaty_capoeira4

Warsztaty teatralne

Koło teatralno – recytatorskie zostało reaktywowane w naszej szkole we wrześniu 2008r. Jego założycielkami i opiekunkami są panie Małgorzata Stec i Edyta Rokoszyńska.


I. PROGRAM KOŁA TEATRALNO- RECYTATORSKIEGO

Szkolne koło teatralno – recytatorskie powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów. Uczniowie sami określają swoje potrzeby i możliwości oraz wybierają grupę, w której najpełniej się zrealizują.

Grupa teatralna – skupia uczniów zgłębiających tajniki gry na scenie (mimika, gest, sposób poruszania się, interpretacja tekstu).

Grupa recytatorska – uczniowie uczą się interpretacji tekstów, prawidłowej artykulacji i wysławiania się, autoprezentacji.

Wszyscy członkowie koła biorą aktywny udział w przygotowaniach spektakli prezentowanych w szkole oraz dla społeczności lokalnej. Spotkania koła teatralno – recytatorskiego odbywają się na terenie szkoły. Przedstawiciele koła biorą udział w konkursach recytatorskich i przeglądach zespołów teatralnych.

II. CELE I ZADANIA
Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Cele szczegółowe:
1. Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości.
2. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania z prawdziwą sztuką.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.
5. Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk.
6. Rozwijanie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi.
7. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.
8. Pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.
9. Zdobywanie podstawowych wiadomości o dziejach sceny, przeobrażaniu roli aktora i widza w kreowaniu spektaklu.
10. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Przygotowanie własnych przedstawień na podstawie tekstów klasycznych lub samodzielnie
tworzonych scenariuszy.
2. Prezentacje spektakli w szkole, w Miejskim Ośrodku Kultury.
3. Wymiana doświadczeń poprzez udział w przeglądach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.
4. Udział w imprezach kulturalnych, koncertach organizowanych na terenie szkoły i miasta.

IV. METODY I TECHNIKI

1. Praca z tekstem.
2. Inscenizacje – przygotowane na podstawie utworów z klasyki literatury oraz na bazie tekstów własnych.
3. Odgrywanie scenek rodzajowych.
4. Ćwiczenia głosowe i dykcyjne.
5. Przygotowanie oprawy muzycznej.
6. Gry dramatyczne i ćwiczenia dramowe jako wprawki teatralne.
7. Korygowanie samodzielnej interpretacji tekstu lirycznego, epickiego.
8. Kształcenie umiejętnego zachowania się na scenie, właściwej postawy ciała, sposobu wchodzenia na scenę, schodzenia ze sceny, postawy podczas recytacji liryki.

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

• dysponuje bogatym warsztatem środków wyrazu, prawidłowo je wykorzystuje, umiejętnie radzi sobie z tremą, posiadł odwagę sceniczną;
• rozumie pojęcia związane z teatrem;
• potrafi praktycznie zastosować zdobyte umiejętności, biorąc udział w spektaklach, inscenizacjach, akademiach;
• bierze udział w konkursach recytatorskich i teatralnych.

VI. EWALUACJA

Ewaluację programu stanowić będą:
• potwierdzenia i dyplomy zdobyte przez koło teatralno – recytatorskie
• dokumentacja potwierdzająca realizację spektakli – zdjęcia, artykuły w prasie.

Dodaj odpowiedź