Godziny dostępności
Elearning

Historia naszej szkoły

Klauzula informacyjna dla ucznia/rodzica

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica /uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących z siedzibą w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 23, tel: 16 6216271, mail: budowlanka@poczta.wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSBiO możliwy jest pod numerem tel. 693 555 775 lub adresem email (adres email): p.miller@wp.pl

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, podań, wniosków.

4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu

5. Pan/i /posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Klauzule zamieszcza się:
Na tablicy ogłoszeń w szkole, w sekretariacie oraz stronie internetowej szkoły.

Obiekt monitorowany

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica /uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespółu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących z siedzibą w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 23 , tel: 16 6216271, mail: budowlanka@poczta.wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSBiO możliwy jest pod numerem tel. 693 555 775 lub adresem email (adres email): p.miller@wp.pl

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Klauzule zamieszcza się:
Jako wywieszkę przy wejściu lub na terenie obiektu monitorowanego

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content