Drodzy Państwo!

Zmiany w prawie doprowadziły do zwiększenia uprawnień Rodziców. Możecie Państwo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach waszych dzieci. Co zrobić, aby ta współpraca była aktywna, obustronna
i systematyczna?

Niezbędnymi elementami są partnerskie relacje między nauczycielem a rodzicem oraz regularny przepływ informacji, który musi mieć charakter wielokierunkowy oraz dotyczyć powinien przede wszystkim postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Zaangażowanie rodziców może być także związane z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie, w której się specjalizują.

MEN uznaje za jeden z najważniejszych celów aktywizację współpracy z rodzicami, co potwierdziło powołaniem w dniu 14 marca 2011 r. przy MEN Rady Rodziców, której zadaniem jest szeroka integracja środowisk rodzicielskich oraz stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły.

Rozwój ruchu rodzicielskiego to wielka szansa, nie tylko dla polskiej oświaty, ale również dla społeczeństwa obywatelskiego. Silne zaangażowanie rodziców w działalność szkoły oznacza kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego z profesjonalnym zapleczem edukacyjnym i prowadzi do poprawy skuteczności nauczania i usprawnienia pracy szkoły.

W naszej szkole działa także Rada Rodziców, a jej prawa i obowiązki określa Statut Szkoły. Prawa Rodziców do decydowania o swoim dziecku, wychowaniu, edukacji i z tym związaną współpracą ze szkołą określają także liczne dokumenty europejskie i krajowe, m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty czy Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Zapraszamy Państwa do współdecydowania o szeroko pojętej działalności – naszej i Państwa dzieci – szkoły.