Wiadomości

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu informuje, że od 16.04.2019r. kontynuowana jest akcja strajkowa w szkole.

Dyrektor szkoły
Marek Zawisza

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu informuje, że dnia 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się w szkole bezterminowy strajk nauczycieli. W związku z powyższym organizacja zajęć ulegnie zmianie. Wszystkim uczniom, którzy przyjdą do szkoły w czasie strajku dyrekcja zapewni opiekę, w tym realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Jednocześnie informuję, że nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu nie przystąpią do strajku, w związku z tym zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia odbędą się bez zakłóceń wg planu zajęć ustalonego dla danego zawodu.
Za zaistniałą sytuację wszystkich Rodziców przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

Dyrektor szkoły
Marek Zawisza

W dniu 3 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowlanych  i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbył się  VI Wojewódzki Konkurs „Śladem Wielkich Polaków”. Z uwagi na 210 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, ta edycja poświęcona była właśnie jego osobie. Współorganizatorami imprezy była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Jarosławiu.

!!!

Patronat nad  Konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Jarosławskiego i  Burmistrz Miasta Jarosławia.  Z kolei patronat  medialny  objęły: „POD24”, „Twoja TV” oraz lokalna prasa: „Życie Podkarpackie”, „Ekspres Jarosławski” i   „Gazeta Jarosławska”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością  zaproszeni goście: Anna Huk Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  Mariusz Trojak  Wicestarosta  Jarosławski, Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Elżbieta Pazyniak Naczelnik Wydziału Rozwoju  i  Promocji  Powiatu, Marek Kucab Radny Powiatu Jarosławskiego.

Więcej »

Technik budownictwa kolejowego zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych. Więcej »

Technik budowy dróg może organizować, wykonywać i nadzorować zadania związane
z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz obiektów mostowych, może również wykonywać prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych. Technik budowy dróg sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji. W ostatnich latach drogownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Dzięki funduszom unijnym realizowany jest projekt budowy autostrad i dróg ekspresowych, który na długie lata zapewnia dla wykwalifikowanych pracowników ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie. Więcej »